Shopping cart

FUSING GLASS - COE82 and COE85

 | 

COE85 - Fusing glass - CONFETTI


Stringers Baoli usible glass COE85
as long as stock permits

* BBG3 Baoli fusing glas - Sparkling GREEN - - +- 50 gr.

* BBG3 Baoli fusing glas - Sparkling GREEN - - +- 50 gr.
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.95  Euro 1.75Quantity  *023 Baoli fusing glass - Amber - +- 50 gr.- COE85

*023 Baoli fusing glass - Amber - +- 50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *0411 Baoli fusing glass - Forest Green- +- 50 gr.- COE85

*0411 Baoli fusing glass - Forest Green- +- 50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *0414 Baoli fusing glass - Spring groen - +- 50 gr.- COE85

*0414 Baoli fusing glass - Spring groen - +- 50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *0415 Baoli fusing glass -Grass green - +- 50 gr.- COE85

*0415 Baoli fusing glass -Grass green - +- 50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *0416 Baoli fusing glass - Olive green - +- 50 gr.- COE85

*0416 Baoli fusing glass - Olive green - +- 50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *0511 Baoli fusing glass - Violet - +- 50 gr.- COE85

*0511 Baoli fusing glass - Violet - +- 50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *0513 Baoli fusing glass - Royal blue - +-50 gr.- COE85

*0513 Baoli fusing glass - Royal blue - +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *058 Baoli fusing glass - Light Purple - +- 50 gr.- COE85

*058 Baoli fusing glass - Light Purple - +- 50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *074 Baoli fusing glass- Champagne Pink - +-50 gr.- COE85

*074 Baoli fusing glass- Champagne Pink - +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Transparent COE85

2.95  Euro 1.75Quantity  *211 Baoli fusing glass - Amber opal- +-50 gr.- COE85

*211 Baoli fusing glass - Amber opal- +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *311 Baoli fusing glass - Canary Yellow- +- 50 gr.- COE85

*311 Baoli fusing glass - Canary Yellow- +- 50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.95  Euro 1.75Quantity  *313 Baoli fusing glass - Yellow-green - +-50 gr.- COE85

*313 Baoli fusing glass - Yellow-green - +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.95  Euro 1.75Quantity  *411 Baoli fusing glas - Forest green +-50 gr.- COE85

*411 Baoli fusing glas - Forest green +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *412 Baoli fusing glass - Light Turquoise- +-50 gr.- COE85

*412 Baoli fusing glass - Light Turquoise- +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *413 Baoli fusing glass - Green - +-50 gr.- COE85

*413 Baoli fusing glass - Green - +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *511 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +-50 gr.- COE85

*511 Baoli fusing glass - Cobalt blue - +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *513 Baoli fusing glass - Sky blue - +-50 gr.- COE85

*513 Baoli fusing glass - Sky blue - +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *711 Baoli fusing glass - Cherry red - +-50 gr.- COE85

*711 Baoli fusing glass - Cherry red - +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.95  Euro 1.75Quantity  *812 Baoli fusing glass - Light grey - +-50 gr.- COE85

*812 Baoli fusing glass - Light grey - +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.55  Euro 1.55Quantity  *911 Baoli fusing glass - pink - +-50 gr.- COE85

*911 Baoli fusing glass - pink - +-50 gr.- COE85
Fusing glass CONFETTI Opal COE85

2.95  Euro 1.75Quantity